Všeobecná pravidla k soutěžím na FB a IG

Pořadatel: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. se sídlem Jeremiášova 1249/7, Stodůlky (Praha-Řeporyje), 155 00 Praha, IČ: 26450691, DIČ CZ26450691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou zn. C83051

Doba a místo konání soutěže: Soutěž probíhá vždy na Facebookových stránkách České Pole, na Instagramových stránkách ceske_pole, nebo na obou současně, a to v době uvedené pořadatelem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení.

Podmínky účasti v soutěži: Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je registrována na sociální síti Facebook (dále jen FB) / Instagram (dále jen IG), má po celou dobu soutěže aktivní svůj FB/IG účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb organizátora či pořadatele.

Průběh a principy soutěží: Soutěže probíhají na FB/IG stránce České pole/ceske_pole. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola reagovat na soutěžní FB/IG příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěžního kola v FB/IG postu pořadatele. Podstatou soutěží je přitom zpravidla zasílání správných odpovědí na soutěžní dotazy, případně originálních odpovědi dle zadání pořadatele. Z originálních odpovědí odborná porota ve složení zaměstnanců pořadatele vybírá vítězný příspěvek; v případě soutěže o správnou odpověď vítězí taková odpověď, která je k příslušnému FB/IG postu připojena v pořadí, které určí pořadatel. Přesnou mechaniku každé jednotlivé soutěže pořadatel popíše ve FB/IG postu vždy při vyhlášení každé jednotlivé soutěže.

Oznámení a předání výher: Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich FB/IG profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na FB/IG stránce České pole/ceske_pole u příslušného soutěžního postu. Výhry jsou zasílány přepravní společností na výhercem sdělenou adresu, a to do 30ti dnů od skončení soutěže nebo je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než která byla uvedena při vyhlášení každé jednotlivé soutěže. V případě, že je výhrou konkrétní produkt ze sortimentu pořadatele, podléhá toto zboží stejné záruční době jako v případě zakoupení fyzickou osobou.

Pravidla soutěžních příspěvků: Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či FB/IG profil odporuje pravidlům sociální sítě FB/IG. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FB/IG. Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Autorská a jiná práva: Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.

Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící může být pořadatelem vyzván, aby písemně potvrdil právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Ochrana osobních údajů: Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje, uvolněné v rámci Instagram permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem a zpracovatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže.

Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují.Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

Jako subjekt údajů se můžete kdykoli obrátit na naši společnost s oznámením v jakékoli podobě, a v případě emailové komunikace na adresu: info@makro.cz k výkonu Vašich práv podle GDPR. Tato práva jsou následující:

  • Právo dostat informace o zpracování údajů a kopii zpracovávaných údajů (právo na přístup, čl. 15 GDPR),
  • Právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo doplnění údajů neúplných (právo na opravu, čl. 16 GDPR),
  • Právo požadovat výmaz osobních údajů a v případě, že osobní údaje byly zveřejněny, informování ostatních správců o žádosti o výmaz (právo na výmaz, čl. 17 GDPR),
  • Právo požadovat omezení zpracování údajů (právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR),
  • Právo získat osobní údaje týkající se subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požádat o předání těchto údajů jinému správci (právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR),
  • Právo vznést námitku proti zpracování údajů za účelem jeho zastavení (právo vznést námitku, čl. 21 GDPR),
  • Právo udělený souhlas kdykoli odvolat za účelem zastavení zpracování údajů, které vychází z vašeho souhlasu. Odvolání souhlasu se nedotkne zákonnosti zpracování na základě souhlasu uděleného před takovým odvoláním (právo odvolat souhlas, čl. 7 GDPR).
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena (právo podat stížnost u dozorového úřadu, čl. 77 GDPR).
Informace o Vašem právu vznést námitku podle článku 21 GDPR

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě článku 6, odst. 1, 1. věta, písm. f) GDPR (zpracování na základě oprávněného zájmu), pokud jsou dány důvody vzniklé Vaší konkrétní situací.

Pokud vznesete námitku, nebudeme nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nebudeme schopni přesvědčivě a jasně prokázat, že existují důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, vymáhání nebo ochraně našich právních nároků.

Námitka nemusí mít formální podobu. Adresujte ji prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Další důležité podmínky soutěží: Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí pořadatel soutěže, který také vyřizuje případné reklamace. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace FB/IG, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních FB/IG stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FB/IG. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FB/IG. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv FB/IG.

Účinnost: Tato Všeobecná pravidla k soutěžím na Instagramu platí od 11. 10. 2023

Podporují nás